Pltníctvo Dunajec    Červený Kláštor


TELEFÓN: ++421-52-4822086
MOBIL: ++421-905-359473
FAX: ++421-52-4822086
EMAIL: hubcej@hubcej-plte.sk
WWW: www.hubcej-plte.sk
www.pieniny.sk/pltnictvodunajec/
GPS: N 49.391291°
E 20.399112°
ADRESA: 059 06 Červený Kláštor 86

    Zamagurie je najsevernejšia čas Spiša. Navonok drsný a nehostinný kraj oplýva jedinečnou žudovou architektúrou, historickými pamiatkami i prírodnými krásami. Architektonickú perlu okolia Červený Kláštor - založili v 14. storočí kartuziáni. V 18. storočí kláštor obývali kamalduli s bájnym letcom a botanikom Cypriánom. Symbolom Zamaguria sú Pieniny s majestátnymi Troma korunami. Strmé bralá Pienin obmýva pohraničná rieka Dunajec, ktorá si svojím dravým prúdom vyhĺbila prekrásny kaňon. Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú požské pramene už do 13. storočia, našou najstaršou správou je latinský záznam z roku 1708. Živou spomienkou na prepravu dreva a tovaru po Dunajci a Wisle k Baltskému moru je pltnícky klobúk, na ktorom pribudla pltníkovi za každú plavbu jedna morská mušža. Pltníctvo ako turistická atrakcia prekvitá najmä od polovice 19. storočia.
    Združenie Pltníctvo Dunajec Vám ponúka jedinečnú atrakciu v Európe - splav Dunajca na drevených pltiach v nádhemej prírodnej scenérii Pieninského národného parku. Trasa v dĺžke 9 km vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica. Splav trvá 70-90 minút.
    Na spestrenie programu je možné na základe objednávky zabezpeči: goralskú muziku, posedenie pri ohni spojené s opekaním barana alebo varením guláša. Pltnícka sezóna sa začína 15. apríla a končí 31. októbra, denne od 9,00 do 17,00 hod.

    Ponúkame tiež ubytovanie a stravovanie v Reštaurácii a ubytovaní U Jakuba v Červenom Kláštore.

   

    Zamagurie is the northernmost part of the Spiš region. This outwardly rugged and inhospitable country in fact overflows with unique folk architecture, historical buildings and natural beauties. The architectural gem of this area, Červený Kláštor (the "Red Monastery"), was founded in the 14th century by the Carthusians. During the 18th century, the monastery was inhabited by Camaldulian monks, including the botanist Cyprian (who legend has it could also fly). The Pieniny Hills are the symbol of Zamagurie, with the majestic "Three Crowns" at their centre. Their plunging outcrops are washed by the frontier river Dunajec, which has carved out a beautiful gorge with its fierce currents. Polish sources date the transport of goods and passengers on the Dunajec right back to the 13th century, while the oldest mention on the Slovakian side is a record in Latin from the year 1708. A living reminder of the transport of timber and other goods down the Dunajec and the Vistula to the Baltic Sea is the local rafter's hat, to which the raftsman would attach one sea-shell after each journey to the sea. Rafting as a tourist attraction started flourishing around the middle of the 19th century.
Dunajec Rafting Association can offer you an attraction which is unique in Europe - running the rapids of the Dunajec on wooden rafts amidst the wonderful natural scenery of the Pieniny National Park. The 9 km-long route leads from Červený Kláštor down to the village of Lesnica, and the run lasts 70-90 minutes. To liven up the programme it is possible to hire a Goral music ensemble to play at a camp-fire session while a ram roasts on a spit or goulash is prepared. The rafting season begins on April 15th and ends on October 31th, with regular journeys from 9 a.m. to 5 p.m. every day.

    Zamagurie ist der nördlichste Teil der Zips. Das äußerlich rauhe und ungastliche Land besitzt eine einzigartige Volksarchitektur, viele historische Denkmäler und unzählige Naturschönheiten. Die architektonische Perle der Gegend - das Rote Kloster - wurde im 14. Jahrhundert von Kartäusermönchen gegründet. Im 18. Jahrhundert war das Kloster von Kamaldulensern bewohnt, unter denen der legendäre Flieger und Botaniker Cyprian. Das Symbol von Zamagurie ist der Naturpark Pieniny mit den majestätischen Drei Kronen. Die steilen Felsufer von Pieniny umspült der Grenzfluß Dunajec, dessen wilde Strömungen ein wunderschönes Tal geschaffen haben. Den Transport von Waren und Personen auf dem Dunajec verzeichnen polnische Quellen bereits im 13.Jahrhundert, unsere älteste Notiz ist eine lateinische Aufzeichnung aus dem Jahre 1708. Eine lebendige Erinnerung an den Holz- und Warentransport auf dem Dunajec und der Wisla zur Ostsee ist der Flößerhut, auf dem der Flößer für jede Fahrt eine Meermuschel befestigen durfte. Die Flößerei als Touristenattraktion blüht vor allem seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
    Der Vereinigung der Dunajec-Flößer bietet Ihnen eine in Europa einzigartige Attraktion - die Floßfahrt auf dem Dunajec inder herrlichen Naturszenerie des Pieniny-Nationalparks. Die 9 km lange Strecke führt vom Roten Kloster zur Ortschaft Lesnica und dauert 70-90 Minuten. Zur Bereicherung des Programms kann auf Bestellung Goralenmusik und Lamm-Braten oder Gulasch-Kochen am offenen Feuer organisert werden. Die Flößer-Saison beginnt am 15. April und endet am 31. Oktober. Floßfahrten finden in dieser Zeit tag!ich von 9,00 bis 17,00 Uhr statt.

    Maguraalja Szepesség legészakibb része. Külsőleg zord, barátságtalan vidék egyedülálló népi építészettel, műemlékkel és természeti szépséggel bővelkedik. A térség építészeti gyögyszemét - a Vörös Klástromot - karthauzi szerzetesek a 14. században építették. A 18. században a kolostort kamalduli szerzetesek lakták, Ciprián fráter botanikussal együtt. Maguraalja szimbóluma a Pieninusok és az itt található fenséges Három korona.
    A Pieninusok meredek szikláit a Dunajec határfolyó vize mossa, sebes folyása gyönyörű meredek falú, szűk folyóvölgyet vájt. Lengyel források szerint a Dunajec folyón már a 13. században áru- és személyszállítás folyt, erre vonatkozó hazai legrégebbi feljegyzés latin nyelvű és 1708-ból származik. A Dunajec és Wisla folyón tutajokon egészen a Balti tengerig szállították a fát és más árut, ennek élő emléke a tutajoskalap, amire minden sikeres út végén egy tengeri kagyló került. A tutajozás mint turista atrakció a 19. század felétől éli virágkorát.
    A Dunajec-i Tutajozási Egyesület Európában egyedülálló atrakciót kínál - a Pieninusi Nemzeti Park káprázatos természeti szépségével övezett Dunajec folyón fából készült tutajokon hajózási lehetőséget. Az útvonal 9 km hosszú, a Vörös Klástromtól Erdős (Lesnica) településig vezet. A tutaj úsztatása 70-90 percig tart. A program tarkitásaként gorál muzsika és báránysütés vagy gulyásfőzés rendelhető.
    A tutajozási idény április 15-én kezdődik és október 31-ig tart, naponta 9.00 órától 17.00 óráig.


webmaster