Znak Horská služba Pieninského národného parku    Spišská Stará Ves


MOBIL: ++421-905-357472 Ing. Marko Popovič
++421-905-398249 Mgr. Ladislav Eliáš
++421-904-625184 Mgr. Marek Kuruc
++421-910-194275 PhDr. Miroslav Zelina
++421-905-844187 Ing. Miroslav Harabin
EMAIL: hspienap@gmail.com
WWW: www.pieniny.sk/hs/
ADRESA: Kontakt:
Penzión Korzo
SNP 128
061 01 Spišská Stará Ves


História a charakteristika:
    HS PIENAPu vznikla 2.12.2005 ako občianske združenie registráciou na Ministerstve vnútra SR. Združuje osoby odborne a fyzicky spôsobilé vykonávať činnosť na úseku horskej záchrany a činnosti s tým súvisiace.
    HS PIENAPu je výberovou organizáciou, na členstvo HS PIENAPu nie je právny nárok. Činnosť HS riadi rada na čele s predsedom.

Činnosť a poslanie:
    Predmetom činností Horskej služby Pieninského národného parku (ďalej HS PIENAP-u) je záchranná, preventívno-výchovná činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých a turistických trás, cyklistických trás, turistických prístreškov, útulní, chát a staníc HS.
    HS PIENAPu pôsobí na území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, t. j. Pieniny a Spišská Magura na území SR.

HS PIENAPu pri svojej činnosti spolupracuje:
    a) s Horskou záchranou službou pri plnení úloh Horskej služby podľa §4 ods. 1 zákona č. 544/2002 Z .z.
    b) s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
    c) s organizáciami, ktoré vykonávajú obdobnú činnosť na poľskej strane Pienin, Spišskej Magury a Tatier
    d) so Správou Pieninského národného parku pri plnení úloh na úseku ochrany prírody
    e) s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení a lyžiarskych stredísk pri plnení úloh na úseku záchrannej a preventívnej činností na lyžiarskych tratiach.aj s inými subjektami, ktoré sú dôležité pre plnenie predmetu svojej činnosti
    f) s GOPR - horská služba z Poľska

Najdôležitejšie záchranné akcie za rok 2007:
    22.6.2007 - Pieninský chodník, úsek Lenivé, občianka Poľskej republiky utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej nohy. Po oznámení GOPRu, členovia HS PIENAPu poskytli prvú pomoc a následne postihnutú transportovali na hraničný prechod Lesnica-Sczavnicza, kde ju prevzali kolegovia z GOPRu.
    7.8.2007 - Malé Pieniny, neďaleko Vysokých skaliek, mladý občan Španielska upadol do bezvedomia. Po nahlásení na dispečing HZS členovia HS PIENAPu zorganizovali výjazd, vážny stav postihnutého bol dôvodom pre privolanie leteckej záchrannej služby. Postihnutého nakoniec transportovali poľskí kolegovia z GOPRu do nemocnice v Poľsku.
    25.8.2007 - Neďaleko chaty Pieniny, 65 ročný občan Holandska skolaboval. Po nahlásení prípadu v Chate Pieniny, členovia HS PIENAPu boli za niekoľko minút pri postihnutom, ktorého resuscitovali, no aj privolaný lekár už mohol skonštatovať len smrť.

Informácie o schodnosti turistických chodníkov a možnostiach lyžiarskej turistiky v oblasti Pienin a Spišskej Magury:
    ++421-905-357472

Informácie o výške vodnej hladiny Dunajca a bezpečnosti splavu:
    ++421-905-398249


webmaster