Pltníctvo NOKLE    Spišská Stará Ves


TELEFÓN: ++421-52-4822506
MOBIL: ++421-905-398249
FAX: ++421-52-4822506
EMAIL: info@antiquavilla.sk
WWW: www.pieniny.sk/nokle/
GPS: N 49.399838°
E 20.367891°
ADRESA: SNP 123
061 01 Spišská Stará Ves


    Najdlhšia trasa za cenu najkratšej!


    Pltníctvo NOKLE, turistickú atrakciu v Pieninách na spoloènom slovensko-po¾skom úseku rieky Dunajec ponúkame v èase od 15. apríla do 30. októbra. Zaèiatok vyhliadkovej plavby je v Spišskej Starej Vsi z nástupiša Nokle rkm 168,4, po výstupište v Lesnici, na hranici rkm 153,95. Celková dåžka splavu je 14 450 m.
    Vyhliadková plavba trvá 90-130 minút, v závislosti od výšky hladiny Dunajca, poèas ktorej turisti dostanú erudovaný výklad o flóre a faune, histórii, tradíciach a prírodných krásach Pienin.

Doprava naspä:
    1. Kyvadlová autobusová doprava
    2. Kyvadlová mikrobusová doprava
    3. Taxi služba
    4. Spojové autobusy SAD
    5. Pešia turistika prielomom Dunajca
    6. Cykloturistika - požièovòa horských bicyklov
    7. Vlastným dopravným prostriedkom

Z¾ava pre organizované skupiny:
    10 osôb - 10%
    20 osôb - 20%
    30 osôb - 30%
    40 a viac osôb - 40%

    Ponúkame tiež ubytovanie v penzióne Antiqua Villa v Spišskej Starej Vsi.

    Floßfahrth
    Eine Floßfahrt auf der Dunajec ist eine der größten Atraktionen im slowakisch-polnischen Grenzgebiet. In der Zeit vom 15. April - 30. Oktober eines jeden Jahres besteht diese Möglichkeit für Touristen. In der Slowakischen Republik sagt man "Wer nicht eine Floßfahrt auf der Dunajec unternommen hat, war nicht in der Slowakischen Republik"! Die Fahrt beginnt in Spišská Stará Ves Nokle und endet in Lesnica.
    Die Fahrtdauer beträgt ca. 90-130 Minuten auf einer Gesamtstrecke von 14,45 km. Die Dauer hängt ab vom Wasserstand auf der Dunajec. Während der Fahrt gibt es Informationen auch in deutscher und englischer Sprache für die Teilnehmer über Landschaft, Geschichte usw.

    Rafting on the river of Dunajec in Pieniny
    We offer rafting in Pieniny, on the river Dunajec on the Slovak-Polish border from 15 April to 30 October. The start of the sighseeing raft ride is in the town of Spišská Stará Ves at Nikle and it finishes in Lesnica.
    The total lenght of the trip is 14 450 meter and it lasts 90 -130 minutes depending on the height of the river. During the ride tourists receive information about the flora and fauna, history, traditions and natural beauty of Pieniny in German and occasionally partly in English.

    Flisactwo - Spiska Stara Wieœ
    Flisactwo, atrakcjê turystyczn¹ w Pieninach, na wspólnym s³owacko-polskim odcinku rzeki Dunajec oferujemy w okresie od 15 kwietnia do 30 paŸdziernika. Pocz¹tek sp³ywu znajduje siê w Spiskiej Starej Wsi na stanowisku dla wsiadaj¹cych Nokle rkm 168,4. Stanowisko dla wysiadaj¹cych znajduje siê w Leœnicy, na granicy rkm 153,95. Ca³kowita d³ugoœæ sp³ywu wynosi 14 450 m.
    Rejs wycieczkowy trwa 90-130 minut, w zale¿noœci od poziomu wody w Dunajcu. Podczas rejsu turyœci us³ysz¹ urozmaicony wyk³ad na temat fauny i flory, historii, tradycji i piêkna przyrody Pienin.

Komunikacja powrotna:
    1. Wahad³owa komunikacja autobusowa
    2. Wahad³owa komunikacja mikrobusowa
    3. Taksówki
    4. Autobusy rejsowe SAD
    5. Turystyka piesza prze³omem Dunajca
    6. Turystyka rowerowa - wypo¿yczalnia górskich rowerów
    7. W³asnym œrodkiem lokomocji


webmaster